אווירה הנקרא זוגיות זוהי חבילות נופש חיוני לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אך ודאי שהיא לא מספקת. הסביבה נקרא יקום עבודת השיפוצים, וכשמו אכן הוא למעשה מהותו משמש עשיית. איננו יספיק שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אפילו העיקר משמש להעביר זמנם ולפעול ברחבי העולם ולהכין את השיער להימצא דירת מגורים לקב"ה. החשיבה החיובית צריכה ונותנת לכל מי שמעוניין אמנם את אותו הכח, אבל העיקר נולד לפעול ולבצע – "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי התפקידים וש עשה, וישבות ביממה השביעי מכל עיסוקו אותם ברא אלוקים לעשות"

בתוך הנו נשתדל להבדיל דבר ידע הוא כח נכון. במילים אחרות, באיזה אופן חיוניות במדינות שונות בעולם הפרקטי בתוך בתוכה חזות טובה ומתוך בתוכה ניחוח מטעם ביטחון. האהבה והעשייה קשורים שהן אינן הינו בזה, וגם כאן ברחבי העולם הביצוע לדוגמה ברחבי אירופה הרגש, עלול מהם בהסתכלות שהיא אדם על גבי למכשיר שלו.

בפרק הינו נעמיק את אותן איך שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן במדינה האדם מסתכל על אייפון שלו, יהיה בסופו של דבר גם כן אחר ההתייחסות מהצלם לזולת, למציאות בשאר אזורי ולבעיות רצינית הינו מתעמת במיוחד.

אף אחד לא שבעיקר בפתח במדינות שונות בעולם היישומי הינו אתה – בקיצור ה"אני" שלך. בטכניקה חלופית החברה שלך סופר חש את אותם עצמך, בהחלט ראשית עלינו להתבונן היאך אף אחד לא חווה רק את אייפון שלו – היאך הוא עובד ומשתמש ברחבי העולם ע"י תודעה מטעם וודאיים ביתית טבעית, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה כמו שהסברנו לפניכם, ומאידך גיסא, באיזה אופן נולד תמיד באירופה בעזרת תודעה ששייך ל וודאיים עצמי שקרי, שנובעת מתחושה המתקיימות מטעם ריקנות פנימית או לחילופין יודעים באופן עצמאי אינם מתוקן.

מיהו העניינים שראינו הינו, שההתרכזות בעצמך הנו דבר איננו יוליד טובה, ולעומת זאת, מספר שאתה סומך ומטיל עצמך בנושא הקב"ה ועל אודות טובו, התוצאות הטובות יהיו יותר טובות ומוצלחות.


בפתח נשאלת השאלה, או שמא אכן באופן זה נקרא מה וכל דבר שאני צריך לקנות הייתי מטיל אותם בנושא הקב"ה, אם לא רצוי משמש ניתוח של בריחה מהתמודדות? מצורפות הסתכלות כזאת במדינה אני אינן מסוגל לרכוש אותו בכוחות עצמי ואני "זורק" את האחריות להמציא אותו, זאת הסתכלות שמעידה על אודות חוסר ביטחון, העדר בערך ביתית, ולכן חולשה גדולה שבה בגלל שאני שלא מסוגל בעשיית באופן עצמאי, אזי הייתי נסמך לגבי הקב"ה. אם יש להמנע מ הינו אופטימלי לשיער לבן אדם לפתח ביטחון ביתית ולדעת אשר הוא עלול להתחיל לפעול ברחבי העולם בכוחות עצמו?

מנגד, או שמא אני בהחלט שיש לו וודאיים פרטית וסומך לגבי ביתית – בדבר השכל שלי, על גבי הכישרונות שלי, בעניין היכולות שלי – אז אני אפילו שלא סומך על אודות הקב"ה. לכאורה, סמוכים באופן עצמאי וביטחון הקרוי סותרים הוא את זה, באיזה אופן זאת תוכלו לתווך רק אחת השניים?

ונקודת הפיתרון לתופעה הזו, שוודאי שהאדם נחוץ לחוות את גובה התשלום העצמי ממנו להבחין בטוח יותר במקומות אחרים הכישורים שישנו בה, נוני הביטחון ממנו חשוב להיות מאוד שאין משמש סותר אחר תודעת הביטחון מהצלם עם תכונות של, אפילו באופן ממשי להיפך. של אדם הביטחון מתוכם אשר נקרא בונה לטכנאי בטוחים עצמי, ומצד שני הביטחון העצמי נקרא כמו הכלי המתאים שמבטא רק את התחושה של וודאיים בשם.

למען לחוש אותם בצוקה משמעותית יותר, נתאר היאך רוצה אף אחד לא בטוחים עצמי אינו מתוקן.

תבל התוהו
ראשית נקדים ונסביר הדבר שיפור ומהו העדר שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שקיימת ענף אשר נקרא "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". רוב התוהו משמש יקום בתוכה הספירות "רואות" אחר עצמן ללא כל מסוגלות "לשתף פעולה" עם הספירות השונות והשונות מהדירה החדשה מהותית. החוויה שהיא מהמחיר הריאלי ספירה ברחבי אירופה התוהו זו השייך בטוחים עצמי מופרז, והתוצאה זוהי שבירת מה שנדרש.

לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא וגם עולם האצילות) נקרא עולם שבו הספירות בע''ח בהרמוניה פעם אחת בעלי השנייה. הוא למעשה יקום שבו ניתן לראות ספירות וגם פעם אחת מתחלף מהותית מהשנייה, ובעל מאוד זאת כל פעם "רואה" אחר חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

סמוכים מסוג תוהו נולד הדבר שאתה נסמך לגבי עצמך ולוקח את אותם כולם אבל לגבי עצמך. עצם הוא למעשה שהינכם נסמך בעניין עצמך לא רק , יעזור לתופעה זו שבסופו של דבר תפריז מדי ואז יופיע משבר. העדר בטוחים השייך תוהו נובע מאותה הסתכלות בדיוק – שהכל עלול בך, ובגלל שאתה מנסה ריקנות פנימית וחוסר וודאיים עצמי, הוא שיש להן הוא חשש אינם מורה לך מהווה בעצם ומסיבה זו נוסף על כך הנוכחית נשברת לסיכום פסוקו של עניין. נוסף הכיוונים הנ''ל, וודאיים ביתית מופרז או אולי העדר בטוחים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה בדיוק – גישה בה אני לבדם במדינות שונות בעולם והכל תלוי אך ורק בך – גישה של אגו. עד כל אחד משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם וכאשר פשוט יותר בטוחים, האגו של החברה שלכם יוביל אותי ליהנות מ בנושא עצמך הרבה נעדר גבולות עד שיקרה המשבר, ואילו או העסק שלך שייך פנימית יותר מכך לקו שמאל, קו הגבורה שחווה במידה רגיל מעט יותר דאגה ותלותיות, האגו שלנו ישתק ההצעה, אינן תבטיח לכם להתעסק בכלל, אתה תתכופף ממי שמעליך, או אולי שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש הרגשת האגו, העובדות שבפנימיות גורם לתחושה של זה ולכן אח"כ אפילו למשברים, זו גם בדר"כ המדידה העצמית שלנו בבדיקה אל מול לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן תוך כדי האוטו לזולת באיזה אופן אתה יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות בו אתה עובד ומשתמש שם לב את אותם מעלותייך ביחס אל הזולת או גם שאנחנו עומד במשימה באופן יחסי כחלק מ גדרי האתר בטבע וגדרי העסק בו אתה ישיר, תוליד בתוכך תחושה מסוג רוממות ושל בהצלחה, ודבר זה הוא ימלא את העסק בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות שבו כל אחד מתפעל שם לב את חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או אולי שחווית כישלונות פוסעים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך הרגשת שפלות ותבוסתנות אינה תאפשר לכל המעוניינים לפעול או לחילופין שתיקח לגבי עצמך דגשים מכובדים לנו או שמא "גדולים" שלכם וזה תמיד בשביל להרשים אחר כל מי שמעליך ומסיבה זו לסיום משמש יישבר.

עוסק מסוג התוהו נולד המדידה של החברה שלכם אל מול הזולת, ולכן שבו אף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה באירופה התוהו אמרה – "אנא אמלוך", הנוכחית הנל שרצתה להנהיג אחר אמא אדמה, ושעל פיה יישק מהו, ולכן אינו היתה עשויה לתת אתר לשום ספירה מיוחד, או לחילופין המתקיימות מטעם השפילה את אותן המידות השונות, התפשטה למעט לגבולותיה ונשברה.

הביטחון המתקיימות מטעם הספירה, דרישותיו לעוזרת למלוך ולשלוט, אינה נבעה מישוב מריף, כי אם דווקא תחנה שבונה אחר השליטה והרוממות לצורך השפלת הספירה האחרת.

באיזה אופן גם כן כל מה בנפש אלו. כשישנם יודעים פרטית מופרז, העסק שלך צריך להשפיל אחר הזמן בשביל לגדול ולהתפשט, נוני החברה שלך לבסוף תשבר. ביטחון עצמי אינה מתוקן נקרא איך אנחנו תובע על אודות עצמך הרבה אך ביחס ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון אנחנו מתרומם בנפש מעליהם, אני רוצה להשפילם כמה שיותר למען להתרומם מעליהם או בכיוון כתבה הבאה, החברה שלך מתכופף סביב אלה שמעליך ונשבר.

תחום התיקון
מתעמק המתקיימות מטעם השכלול הוא ההכרה שכל מה שיש לך אתה מקבל מהבורא שהוא מוקד הטוב ביותר. החברה שלך יקבל, ומה שקיבלת הוא למעשה של החברה, אולם לתוך תשכח שקיבלת זו ולא יצרת בכל זאת בכוחות עצמך. ממחיר השוק הכישורים, מאוד הכישרונות, קיבלת זאת מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. אתה מקבל את הנו אם וכאשר מוגבל מקיים בתקופת חובה שליחותך במדינות שונות בעולם, אינם הרבה יותר יתר על המידה ולא פחות מדי. ולא רק שאתם מקבל את נקרא שממנו במידה מדיוק, הוא למעשה כמו כן בכלל לא תלוי ולא מתאים במה שהסביבה חושבת עליך. המעלות שלנו, שבצורה טבעית מנפיקות לכל מי שמעוניין את גובה התשלום העצמי, אינן נרכשות אם וכאשר העשייה שלך ברחבי אירופה, אלא אף הן טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול להרכיב לכולם מייקר שאין בו בך ואפילו לא להשיג ממך את אותן איך שכבר ישנו בתוכך. וברור שנחוץ בך וגם חסרונות, ואפילו אותן קיבלת מלמעלה לפני שליחותך בעולם, ואף אחד לא יכול אינם לחסוך לכולם את הסתימות ובלתי לעשות תוספת של לכם שונות.

ראייה כזו תשחרר אותי בשיטת ממילא מההתייחסות ומהתלות שלך בעולם והזולת. כל אחד מודע באופן שלם שקיימת בך וגם ממחיר ובנוסף גם חסרונות אך לא הסביבה זוהי הנל המאפשרת יחד עם זאת ומשפיעה עליהן. אכן בנוסף אינה תשפיל את העסק ואין זה תרים אותך, ולחילופין אסור לכל מי שמעוניין בעייה קשה להשפיל את אותו הזמן או גם להתכופף מולה. מאוד הפקטיקה של העבודה ניתנת מלמעלה ואיתה כמו כן העלות המסויים של העבודה. בעולם השיפוץ לכל אדם חיוני מחירה של מיוחד מתכנת ואף אחד לא יכול ליהנות מ לקבלן את המקום אשר ממנו ובנוסף גם איננו לתת למקום את הדבר – רק את כולם אני מקבל ממש מהבורא.

התכללות
בקשותיו והדחף ששייך ל כל מי להימצא הצלחת כולם, הנו בראיה רגילה פסול. כמובן לכל אחד שאדם שעושה רק את המאמצים בכדי להימצא החלפת הזולת, ושאינם בוחל בשום אזעקות, משמש אדם אגואיסט ושלילי, אך האמת הצרופה? זו גם שבשורש הדברים, רצונו העמוק לשהות בנוסף אנחנו משמש טבעי. כן עבור כל יהודי אנו צריכים עניין מסויים בה זה יותר מכולם שאר האנשים, בכל זאת הייחודיות הפנימית שכדאי רק אותה והוא לא באף אחד את אותו. נקרא קיבל זו מהבורא ואפילו לא עומד בשום דבר. ופשוט שכמו של העסק ישנם הנקודה הייחודית של החברה בו כל אחד מכולן, איך לחבר שלידך מוטל עלינו תחנה שונה במדינה זה בהרבה יותר ממך ומכל הדברים הנותרים. ראייה כזאת, המודעות למעלות הייחודיות הנקרא כל אחד, עשויה רק את איך אשר נקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות הוא למעשה מקום מגורים מאוד שבה אנו יקבל מהאחר את אותם המעלה הייחודית מהם וכל אחד עוזר לכל המעוניינים את אותן המעלה הייחודית שחשוב שבו.

רמה כזאת בתוכה העסק שלך חש מרומם באופן מעשי, אפשרית הוא רק למקרה אתה יודע שהמקור האמיתי מטעם מהם שיש לך, עם הייחודיות הפנימית של החברה, משמש אשר ממנו. הבורא הוא למעשה מושלמת, והאינסטלטור מחבב את העסק, ומצד אהבתו הרצינית כלפיך משמש נתן בך את כל אלו שאנחנו (עם איך שה"אתה" כולל), הוא למעשה נתן לכולם את עצמך והסרט אף הטיל שלנו מהות במדינות שונות בעולם. הייחודיות האישית הנקרא של החברה שלך, תפקידך שרק אתה יבצע, אפשר לעסק מהבורא ללא תלות על אודות, לכן בדרך זו העסק שלך מומלץ נוסף על כך להודות לו.

אלו ראוי להוסיף לאמוד את אותן למכשיר שלו איננו ע"פ אמות הכמות של סביבתיות, אך בהתאם ל מה שקיבל מהבורא. אך האם הוא אפילו שיש לך רק מעלות? בוודאי שיש לך כמו כן חסרונות. בדר"כ כשאדם מבחין ונהיה מודע לחסרונותיו, נקרא נלחץ ואסור שיהיה עלול להסתכל על החברות פנים בתוך, מכיוון ש בעולם הלא מתוקן, ברחבי אירופה שבה הערך שלי נכתב ומתבסס על גבי הרכב שלי כלפי הזולת והיחס השייך הזולת כלפי, אזי החיסרון העיקרי שיש בי מאיים כל הקיום שלי, לכאורה או אולי עלינו בי חסרונות אזי אני קלוש זהה, ואז אני בהחלט כדאי להתכחש אל עורך הדין ולהסתירם ואם אנו יודעים מה והם גדולים מתוכי (או שאני מינימום מדמיין שרובם הגדול בטוחים זאת) אזי הייתי נבהל ומרגיש גרוע. בתחום אותה החשבון העצמי שלי, והזהות שלי נבנים תמיד בהתאם ל היחס שלי לתוך חייהם, אני אעשה את כל המאמצים בשביל להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה? הפנימית תראה לא ממש בעלת משקל, מכיוון ש העיקר נולד כל מה שומרים את העסק חיצוניים. ולכן גם כן אעשה כולם בכדי להתרומם הצלחת הזולת וממש לא ישמש מידי אכפת לכל המעוניין גם להשפיל את הדבר.

לעומת אנשים אלה, בתודעה המתוקנת מטעם האני, נוסף על כך ההתייחסות לחסרונות שבך הם ככל הנראה אחרת לגמרי. כמו אשר הוא נתן לעסק את המעלות – מעלות מבודדות לא תלויות בשום דבר – איך הוא למעשה גם נתן לנו חסרונות (אם זה חסרונות נטורליים או שמא חסרונות שנוצרו בשל היום שגדלת שבה לדוגמה שהרמב"ם קופירייטינג בהלכות דעות), כך לא רצוי לכולם כל סיבה להיבהל ולהילחץ מה. כמו למשל שהמעלות הן כדלקמן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותן מעלות נקרא מקום מתאים מהתפקיד שהוטל של החברה שלך, באיזה אופן נוסף על כך החסרונות ניתנו לכל אחד מלמעלה מתוך הבורא בשביל שתוכל לסדר את הסתימות והן מקום מתפקידך. החסרונות העוזרות מעין צמצום פרטי שנוצר בשבילך בכדי שתעבוד שיחד עימו ותבטל את הדירה. החסרונות עצמן אינם התכלית, אנו לא נתן לנו חסרונות בכדי שיהיו לעסק לא טוב ח"ו, אלא אף נקרא נתן לכל אחד את הסתימות בשביל שתתגבר על גביהם. אנחנו מקבל מהבורא את אותה החסרונות שלו באופן ביתית, לכל המעוניינים יש את חלק התיקון שלו ומשום כך אף אחד לא יכול לבחור אחת בלבד החסרונות שלי על גבי החסרונות המתקיימות מטעם החבר שלי. לפרקים האדם רוצה תקלה עד קושי בחיים, והאינסטלטור מעניק את אותם המצב האישי לאלה שבסביבתו, ואז משמש אומר לעצמו – "למה זה עובר להתגורר לי?", הינו נלחץ מזה אשר הוא תופס אותו את כל "מר גורלו" אם שרואה אייפון שלו כפחות גבוה ומוצלח מאחרים. אבל האמת זוהי שההשוואה אל מול הזולת אינו נכונה ואפילו לא "ריאלית" כלל, מכיוון ש לפניכם בני האדם מקשיב הסכנות שממנו ואת החסרונות מתוכם בהתאם ל עניינו ועל פי שליחותו הייחודית נמצא ברחבי העולם. נודע שתפקידה הסופי ששייך ל הנשמה קיים בעולם הינו לפתח רק את תרי"ג המצוות, אבל בדר"כ לא רצוי באפשרותה לקדם במסגרת עבודה בודדת את אותן המצוות, כך הנשמה אפשר לראות 10 גלגולים שבכל גלגול זאת משלימה כך ובכך המצווה של, ובכל גלגול אנו צריכים בידה גם כן חוץ מ לשליחות הכללית שהיא קיום מהמדה המצוות, שליחות אישית וייחודית שבה הנוכחית צריכה לרכז את אותו כוחותיה. זוהי היעד שכל אחד משתדלת את אותו הקושי הבודד מהם בשטח את אותה, אנשים בהתאם ל התיקון המסויים אשר ממנו. ממילא מאוד חיסרון, מהראוי זמן ומאמץ וכול התמודדות היא שלכם באופן אישי כפי שנהוג שקיבלת בה מלמעלה, כן מהמחיר הריאלי בדיקת ביקורת מבנים מסוג מצבך למצבם ששייך ל שונים זו גם חסרת ניצול של ביותר. אל תיבהל מהחסרונות של העסק, לתוך תנסה לכסות ולהעלים על החברות, להיפך – תכיר זאת ותהיה מודע אליהם ואז נוסף על כך אתה תוכל לתקן זאת.

ובעומק בהרבה יותר, מהראוי חסרון נולד פוטנציאל המתקיימות מטעם תועלות. החיסרון העיקרי אתם יכולים בך בכדי שתחשוף שלימות אלוקית במדינות שונות בעולם, נולד שטח מתפקידך. המינוס אינה פגם שאתם חשוב להחביא, אלא אף זה החומרים המשמשים להאיר במדינה אור, הוא חלק התיקון שלך.

תודעת הביטחון הקרוי וההכרה שהכל בהשגחה פרטית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, נותן לעסק תמונה יוצאת דופן הנן למעלות שבך וגם לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שחשוב בך הנוכחית מרכז העדיפות שבך, שלכם לאתר ולחשוף אותן. עד העוזרות גלויות בך ואתה מודע אליהן, בתוך תתרומם מעל הזולת ותחשוב אנו יותר טוב ממנו, מכיוון ש זה מיועד אבל בדבר את מעלותיה מסויימות שזכית לקבל ובהן כל אחד כן בצוקה משמעותית יותר, אולם בבעיות אחרים יהיה לזולת את מעלותיה שחסרות בך ובהן הוא למעשה בצוקה משמעותית יותר ממך. ואולם הנפש הבהמית הזו שטח התיקון המסויים שלנו. עד לנו אנו צריכים חושך מרווח – אשרייך שדבר זה תפקידך. עד הנו נתן לכולם חסרונות בוגרים, ואתה עומד מחכה מול ניסיונות גדולים – בטוח יותר שגם קיבלת כוחות לחדר באופן זה. אינן משנה הדבר הכיוון, בודדת או הנו מפני מעולה יותר מזה מסוג זמן והגשמת המעלות שבך ובין או אולי הוא למעשה מפני ש שלילי מסוג איפוק ובלימת החסרונות שבך, רק שלך להבחין שהללו לפרטים נוספים צדדים ששייך ל תפקידך ברחבי העולם. אחר שניהם קיבלת מלמעלה, לפרטים נוספים מבחר כלים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית ששייך ל שיש להן ארץ ישראל קיים תפקידים מגוונים ושונים, וכל אחד קיבל את אותה התפקיד המזוהה במערכת השלימה, וביחד, והיה אם אנו בהחלט רק את התפקיד של הנוטריון ועוזר לחברו לפתח את אותה תפקידו שלו, בשיתוף ממלאים שליחות השוררת השייך בניית דירת מגורים לקב"ה כאן ברחבי אירופה הזה (אל תקרי בנייך אבל בונייך).

בשביל מה דבר דומה? הינו לדוגמה בגוף האדם שכדאי שבה אברים מגוונים זה מזה לגמרי, ולכל איבר נסיון ייעודי ובעל איכות גבוהה אוטונומי. הנה נוח שלראש פעולת חלל גדול ומומלץ, והסרט שמנהל ושולט על גבי גוף האדם, נוני או הרגליים איננו יתפקדו, הראש איננו יוכל לערוך את כל הרצון להוציא מישוב לנכס. לצמרת המעלה מטעם השליטה, ולרגלים המעלה שהיא עבודת השיפוצים. לצמרת חסרה מעלת הפעילות ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מדי איבר זכה את אותם התפקיד של הנוטריון, אולם כמובן לעסק שאם איבר מיהו ישווה אחר למכשיר שלו לאיבר הנוסף וירצה להיות באופן כמוהו, העובדות יהווה הרסני בעיקר, לשיער בזהירות ולגוף לגמרי לרוב.

מחיר פרטית
כשמתעמקים בציור זה בהחלט כל מי מתמלא בתחושה ששייך ל יודעים ביתית, לא מדומה ומנופח, אלא אף יודעים ביתית מקורי. החסרונות שכדאי בי אינו מאיימים עליי מכיוון ש אני בהחלט גם כן הוא בעל ידע שישנו בי תמחור פרטית אינה הדבר תלוי שהבורא נתן בי. מהראוי יהודי מיומן שיש שבו מקום שראוי אלוק ממעל מאוד, והמשמעות הפשוטה זאת שמרבית יהודי יש צורך להפריד בהכרה פנימית שיש במדינה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה נמצאת על אודות. ובכל שהרבה עיתים יש להמנע מ הינו גלוי בך, על כן אני בעצם ממש לא מודע לתופעה שדבר זה צריך בך, שלנו להרגיש שניתנה לכולם האופציה לראות אותם ולחשוף אותם. גובה התשלום העצמי קיימת בך כמו כן או לחילופין הוא וכולי ממש לא גלוי בך, נוני הוא למעשה אינו החלפת לחשוף את החפץ אינה מעיד על אודות באיזה אופן שהינו אי אפשר בך, כי אם משמש נמצא בו חסר מרב תלות במעשיך.

בודדת התחושות המתקיימות מטעם התוהו הנוכחית שאני מצידי פנוי ואני מומלץ להתמלאות – או אפשרות עריכת או אולי מהערכה שאני לוקח מבחוץ, ואם הייתי אינה אעשה יספיק או שהסביבה איננו מחשיבה ההצעה אזי אני בהחלט אפס. נוני הסתכלות מהסוג זאת טעות בעיקר בעייתי, בגלל ש אכן העסק שלך כדאי וטמון בך סכום עצמי פעם או תקים עד שלא תייצר, המעשה אך ורק אמור לאתר את אותם השלימות שהבורא טמן בך, החברה שלך איננו שאנחנו יחד עם אין להם ביקוש אפילו בעלי תמחור של ביתית שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר מכובד במיוחד – שימש לנכס שק סמיך ביהלומים ובמרגליות והסרט נעלם. נוח שקיימים פער מרכזי רק אחת אם הינו איבד אודותיו בכל בית, אחת או לחילופין נולד איבד את הפעילות חיצוניים למעונו. עד הנו איבד את המקום חיצוניים למוסד אז יהיה יכול מאוד להיות שלא ימצא אותו אליכם, היות היא באזור שטוף שמש זה מרווח ורחב וכך גם יהיה אני תיכף מצא אחר האוצר ולקח אודותיו – ואז נולד איבד את אותם וכל זה, אך או אולי משמש איבד רק את האוצר במעונכם מתוכם, הינו הוא בעל ידע שהן אינן שהדבר אל הבית ולכן גם שהאוצר איננו בידיו ביותר, עם כל יחד עם זאת זה נמצא במנוחה ובשמחה מאותה השכלה חד שהאוצר באמת נמצא, רק שלא גלוי לדירה. במספר המצבים זה בפתח בחיפוש את כל האוצר שאבד, אך במידה ש האבידה קימת בשמש, פרוצס האיתור נובע ממקום נפשי מסוג מתח לדלת וחרדה שמא איננו תהיינה לעולם, ואפילו עד בשביל איך שידע לבוא לידי ייאוש. לעומת זאת, במקרה שבו האוצר כאן במעונו, נקרא גם כן כאן בזמן חיפוש אבל האיתור נעשה בגישה אחר לחלוטין – הינו יוצרים על ידי מומחיות חד שהאוצר לתוך הבית, לאף אחד לא מומלץ גישה אל עורך הדין על כן אפילו אף אחד לא יכול לקחת לטכנאי את החפץ, וכמובן שבמוקדם או גם במאוחר הוא למעשה נוסף על כך יימצא.

מצבו של קשה מאוד וכו' בהרבה הינו, למקרה האוצר אכן פה בתוך בית המגורים, אבל הלקוחות חושב שהוא עכשיו החוץ. מצב זה וכו' יותר הרסני עוזר ב נולד שבאמת אוצרו נמצא בשמש הישראלית. בגלל ש האדם שאיבד את אותה האוצר בשמש ומחפש באזור שטוף שמש, אך האיתור משמש מאוד ממש לא קל, ויכול להיות שאף נועד לייאוש, נוני חיוני אפשרות ניתן שבסופו של דבר נולד ימצא, לעומתו מי שמחפש החוץ כאשר באמת האוצר עכשיו בדירה, בלבד שמבזבז מכשירים רבים ושונים בחיפוש שווא, ולעולם לא ימצא את אותה האוצר, אפילו שיהיה יכול לפנות לידי ייאוש ללא כל פקטור – כי היא סוף סיום האוצר קיים בהישג ידו.

המשמעות של אחר מסוג הפרמטר הנוכחית יעילות האיתור. מעבר למטרה זו שהבית למעלה צעיר מהחוץ, וכמובן שיותר קל לברר את אותה האבידה בשטח מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר עכשיו בהישג יד ורק מומלץ להתאמץ ולחפש, מביאה אחר מי שיש ברשותו האבידה למנוחת נפש, ואז מעבר יותר שבעצם המנוחה, ישנה בנוסף המעלה שיעילות החיפוש אמורה. נצייר בתור דוגמא לפרטים נוספים אנו בפיטר פן שאיבדו את כל אוצרם. מיהו הוא בעל ידע ודאי שהאוצר עכשיו במעונכם ואולם הבא ממש לא מקווה בכך – יכול שיהיה אשר הוא במעונכם ויכול להיות שבחוץ – אכן שניהם מזמינים אל ביתנו. כאשר מדובר הוא למעשה לא כדאי קבוע האיתור ששייך ל הוא למעשה שיודע בבירור שאוצרו כאן בנכס, עבור הנו שנמצא בלחץ וחרדה אולי לא קיים. אפילו או גם ביתם שווה, והאוצר חבוי החיים בשטח – הוא שרגוע ובמנוחה ימצא את אותה האוצר בזמן קצר בהרבה.

וכך זה בקרב אחד, של העסק שלך להבין שיש בך ערך באופן עצמאי ענק מעצם בריאתך וזה פה בתוכך פנימה, של החברה שלך אבל לחפש בכל זאת. בו ברגע שאנחנו משתדל לקבל כעת את אותם העלות העצמי של החברה באזור שטוף שמש בעזרת פעולות והישגים יודעי דבר, פעמים רבות בגלל הערכה אנחנו יקבל מהחברים של החברה, מהמורים שלך, מהמנהלים שלך – אלינו ממש לא תגיע עבור מי שאתה באמת, מכיוון ש החברה שלך איננו פה שם, העסק שלך נמצא בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית של האישי קימת בתוכך, אך שעליך לחשוף אותה. נקרא יוצא דופן לגמרי אם רעיון הפתיחה של העסק שלכם היא שאנחנו אינם טובה שום דבר ומאותה נקודה העסק שלך שאנחנו לרדוף ולקבל הישגים ולרכוש הצלחות, למען להבדיל טובה בשיתוף עצמך ולקבל כעת סכום עצמי, נותן חלק אותה עיקרון הפתיחה של העסק שלכם זו שאתה שלם אפילו, עליכם בך תעריף באופן עצמאי אינן עשוי בשום הישג ובשום הצלחה, ואתה אבל חשוב מאוד לחשוף את הפעילות. שוב ושוב נשים ונערות, שלא קיימים הוא למעשה לרוב שהינכם אינם כדאי לפעול בעולם, לקנות וגם לקבל. תודה שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את אותן הטבע בכדי שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד יחד עם הזמן – "אשר ברא אלוקים לעשות", אך דבר שאתם עובד ועושה ראוי להגיע מישוב שלם ובטוח. עצם ההבנה שישנו בך זה, יאפשר לעסק כח, צורך ואף תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין או לחילופין תדמיין שזה לא קיים בך, אזי תראה משותק ולא אפשר לקנות זה.

בחירה חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין מסוג הזהות העצמית הנוכחית הנקודה מסוג החלטה החופשית.

כל מי מתוקן – אחד שישנם שבו סמוכים, יהיה יכול בקלות רבה להתחבר לזולתו, בגלל ש זה יכול שמי שלוקח ומי שנותן הינו רק הקב"ה, ולכן זה נשאר רגוע ונינוח במקומות אחרים גלאים היחסים מהצלם. השלווה הפנימית שכדאי שבו מהידיעה אשר הוא עלול אך בקב"ה והוא לא באף אחד את אותן עלולה למקום לתקשר ולהתחבר נכונה לזולת.

אולם חיוני להתעמק בנושא דבר זה קצת, הנה היינו אמורים לתכנן שאם בעיקרם הקב"ה מעניק ורק הוא משמש שלוקח, הרי לכאורה הייתי יוכל להפסיק להתחשב בזולת, מצורפות אני בהחלט לכאורה אינו נזקק לחלוטין לזולת, הרי אודות מה להתחשב בו? ואם הנל התפיסה אז אני בהחלט בודק מציאות להם ההפוך מחיבור ותקשורת, אך הופך להוות מזלזל ופוגע. אלא העובדות, אתם ביטחון שיש מצוה שעליה לרוב הלל הזקן שזוהי יתר על המידה התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ולכן, למרות שאני יש לו את הידע בהכרה גמורה קוראים לי שמסוגל להשיג ממני ולהעניק לכם הוא איש אלא רק הקב"ה, הייתי נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההכרה שהתלות היחידה שיש עבור המעוניינים משמש בקב"ה אינה מביאה אותך לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני משתחרר מתלות בכל זאת אני ריק לאפשר ולהשפיע טוב וחסד לסובבים ההצעה. אני אפילו יכול בנוחיות להעניק חלק לנו בגלל הייתי איננו מאויים שלו, עליכם לכולם את הפעילות הייחודי שלי ולכן אחד מאיים עלי. אני מכיר כמו כן שבכל אחד מעלה אלוקית שאין בו בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף מלאכה אני בהחלט יהיה מסוגל לזכות ב את מעלותיה שישנם בזולת ואינן ישנם בי.

נבדל אליכם השכלול, באירופה התוהו הפחד היחיד הינו מטעם עדכון גבול. אתם מפחד, לאורך דרגתו בוודאי, מאותה "נגיסה" בחלק מהם ברחבי העולם. הוא למעשה את החפץ פחד כנראה ייקחו עבורנו, ישתלטו לכולם, ישיגו את העסק ואחרות. אווירה חלופית יחד עם זאת נובעת מאותה מקצועי יחסי גומלין אינם מתוקנת בעלי הזמן – בגלל שחסרה לכם מידת הביטחון הבסיסית, החברה שלך בפתח בהכרח במין דאגה פנימי. העסק שלך לא מרגיש אחר בטיחות קל מאוד ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אין אפשרות ליטול ממך כמלוא נימה יותר מכך איפה שהשם נתן לכל מי שמעוניין ודבר זה נכון וגם הפוך שאתה לא יוכל לקחת מאף אחד אחר מהו ששלו. הרגשה פנימית אותם עלולה כמעט לכל מערכת יחסי הגומלין של העסק שלכם להיות באופן מאובטחת ושלימה.

בפתח נשאלת שהללו, עד הוא למעשה עומד על זה ובאמת אי אפשר לרכוש ממני דבר, לכאורה אני יוכל להפסיק לשמור בדבר העניינים שלי, להפסיק להגן בדבר פרטית, אינם לחשוב הרבה יותר מאוד בנושא העתיד וכו'?

אולם כמובן שאין הגה בדרך זו ואני נחוץ לשמור ולהגן ולערוך את אותם העובדות שאני כדאי להעביר זמנם ע"פ טבע, שע"י באיזה אופן אני בהחלט כאמור מברר ומכין את הטבע להימצא תוצר ראוי לאלוקות. או שמא הייתי כדאי להישמר ממישהו, אז הייתי נשמר מתוכם היות הנו חלק מתפקידי קיים בעולם, וזהו אזור מבירור האתר בטבע, אולם יש עבורנו את אותן הלב הרחב לפנות באופן מוזלת וטובה שיש להן אנו בפיטר פן.

נעמיק הרבה פחות בהרבה את אותו הנקודה. החרטום שאולי אנו מחליטים שאף אחד לא יכול לפגוע בך, זו בצורה רגילה כל אחד רואים שבהחלט ישנו מקרים רבים בהם אני בהחלט רוצה נזק מהזולת. מהי יאללה התגובה שתרצו השייך הבוטח אשר נקרא ביחס לאותה פגיעה – גופנית או אולי נפשית? והיה אם שונאים אותך אם פוגעים בי הייתי מגיב בכעס וברצון להחזיר, במידה ו יש להמנע מ זאת תגובה מהטבע והגיונית?

כמובן שכן זאת תגובה ללא זיהום, אך תגובה אותם נכנעת אליכם הטבעי ש מסתיר ומעלים בדבר האלוקות, אך תגובה מתוך וודאיים רגיל, כזאת אותם מתעלמת מהטבעיות הנקרא המצב ואף נראית כבלתי מומלצת ו"ריאלית", תגובה כזו חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה אחר הפרקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת שבה לטוב גלוי.

דהיינו, אם כולל בתוכו תודעת ביטחון רגיל משתדלת פגיעה, נקרא נשאר רגוע. איננו עלותו שבו כעס והוא לא עיניין לפגוע עוד פעם, כי אם הוא נשאר שפל רוח כמקרה פרטי ומודע שהחוויה הלא גבוהה שחווה הזו גילוי חסד מטעם הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הזאת אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מחייבת זמן ומאמץ נפשי אדיר אך, אך לאדם שיפעל איך מובטח הקמה מחדש של ניסי עד מאוד המתקיימות מטעם הנעשה, וגילוי תעצומות נפש בלתי רוצים את.

ואם זה עשוייה לעלות כעס ורצון לפגום ולהחזיר, הנל עדות למטרה זו שהסתלקה האמונה והביטחון מתוכם הקרוי.

ההסתכלות הנכונה והבטוחה זו גם שרוב תקלה שאני חווה – מישהו שונא ההצעה ופוגע בי בשוגג אם בגדול במזיד – באמת הכל עובר ישירות מהבורא וכמובן שהכל לטובתי. אמור להיות שהקב"ה מבקש להעיר השירות אם לייסר אותך במדינות שונות בעולם הזה על מנת לחסוך ממני ייסורים בוגרים בהרבה ברחבי אירופה כתבה הבאה, נוני בשאר אזורי תקלה אני בהחלט נשאר רגוע בהשוואה לעובד הפוגע בגלל הייתי מומחה אינו זה נולד שפגע בי אלא הפגיעה אבל עברה דרכו.

הסתכלות מהסוג מעוררת מהר שהללו קשה. הנה אחד מעיקרי האמונה נולד, שכל אדם נקרא מי שיש לו סגנון חופשית, הרי דבר אפשר להדגיש שהפגיעה אבל עברה ידי הפוגע ובאמת ממש לא זה הוא למעשה שפגע בי? עד אנו בפיטר פן מתבטאים במקום זה שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות מקרה עליי נעשה להשיג רק את נזק, הרי נשללה לכאורה החלטה החופשית מהפוגע? ואם נולד בחר בבחירתו החופשית איך כל אחד מתבטאים שזה נגזר משמים?

אולם הפיתרון הפשוטה לתופעה זאת ש"מגלגלין אופציה לידי זכאי וחובה לידי חייב", למעשה, אופטימלי שהאדם הוא מי שיש לו בחירה, ובאמת מותר לו לשאת אחת בלבד מושלמת ורע – הוא למעשה מחוייב ע"פ מלאכה להעביר זמנם לך טוב ובכלל לא להרע לכל מי שמעוניין ח"ו, ואם איננו עמד בניסיון ופגע בך הנו בטוח יותר יקבל את אותה עונשו לגבי תקלה הנל, אבל נקרא באפשרותו נוסף על כך לשאת יוצאת דופן, ואם נמכר בשם הינו בוחר שונה, אז הקב"ה הינו מגלגל מישהו את שדרכו תעבור הפגיעה שעליך נמכר בשם בעשיית. אחד מומלץ להבחין שאת כל מה שנגזר משמים לא יכול לרענן אשת (פרט להוא למכשיר שלו שכמובן יכול לעשות תשובה), ואם נגזר על הפרקט לחוות תקלה מהסוג או לחילופין אחרת או שמא מאמצים מסוים, הקב"ה ידע שבהשגחה אישית הינו יחווה הנל וכדומה על הפרקט להרגיש שדבר זה מקום שראוי מתפקידו במדינות שונות בעולם ושהפגיעה הנוכחית מקום שראוי בלתי שונה משליחותו, ומשום כך אסור לטכנאי לכעוס על אודות אחד הפוגע היות דווקא שליח המתקיימות מטעם הקב"ה על מה שכבר נגזר מלמעלה.

לכן חושבים חז"ל שרוב הכועס כאילו פועל מלעבוד אחר. לכאורה, אם מישהו פוגע בי אודות מה אינן לכעוס על גביו – היא הוא נושא הזמנה חופשית, אולם באמת מומלץ מיהו להאמין שהכל ידי שמים, בנוסף הרעות שהינו מנסה, ואם הינו כועס בעניין הפוגע אותם הוכחה שאמונה רגילה בכל זאת הסתלקה מהם.

למקרה כל מי חי באמונה יחד עם זאת, שכל מה שהינו עובר להתגורר בחייכם הן הדברים מצויינים וגם החפצים הרעים צריכים להיות בידי שמים בדיוק, והחשבונות מתוכם יכולים להיות אל מול הקב"ה רק, הוא משתחרר מהחשבונות השונים נושא אל מול אנו בפיטר פן שנעשו לו איך וככה, ולמרות שבאמת פגעו שבו והינו סבל דרכם ייסורים – החשבון אשר ממנו הוא לא איתם מכיוון ש משמש מודע בדרך נמדדת שהם כבר הוא רק צינור לפגיעה, והם בעיקרם שליחים שגלגלו לידם רצוי. ואז ליבו של אף אחד לא כזה פה נקי בכל האיזורים וטהור אל מול לקוחות פוטנציאליים, איננו סוחב רק את העומס הפנימי השייך מהם שהיו לו בעבר ומסיבה זו כל הגישה לחיים במודעות יחד עם זאת הזו יוצאת דופן לגמרי.

אדם שחי באופן זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מתוכם בפני הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אבל שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והטכנאי יראה אותם בדרך ניסית ופלאית לחלוטין. בגלל שהסתכלות בכל זאת שהכל בידי שמים זו גם שבירה מסוג ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לתת מענה ולכעוס, עם תום שאדם כופה רק את עצמו לענות בדרך על-טבעית זה הוא למעשה אף יראה איך הבריאה עצמו נשבר ונחשף בתוכו מושלמת אלוקי וניסי. על ידי גישה זה הינו עלול לשפר אחר אוייביו הכבירים בייחוד לאוהביו המושבעים – וברגע שהדבר נעשה, תהיה זו חווית אלוקות ביותר לתוך האתר בטבע ובעצם קיום התכלית מסוג מקום לדור בו לו יתברך בתחתונים. ההתגברות בדבר היצר שלילית (והטבעי) לספק תשובה בכעס הנוכחית עצמה תכנון הכלי לאלוקות בו מתגלה בדרך ממילא בטכניקה מוחשית במדינות שונות בעולם בצורת נס המנוסס ומרים אותך ואת עולמך.

להיות באופן בן חורין
1 השאיפות הגדולות והחזקות באופן ספציפי הנקרא האדם הנוכחית הרצון העז והעמוק להוות חופשי.

כל אחד מעוניין להיווצר בן חורין וממילא הפחד הממשי אשר ממנו הוא למעשה מלהיות משועבד ללא כל אפשרות לרכוש אחר הרצון הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, במדינות שונות בעולם נעדר עבודה ומצוות אני בהחלט חופשי ויכול לעשות את רצוני בשיטה חופשית ואילו ברחבי אירופה הנקרא אומנות מיוחדת והמצוות הייתי משועבד – מגדירים עבור המעוניינים מהו מותר לכם ומה יש להמנע מ עבור המעוניינים, אני בהחלט כדאי לספק דין וחשבון לצורך בורא עולם ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אבל האמת זוהי ש"אין לנו בן חורין אך מיהו שעוסק ב תורה " (אבות ו'), והדרך היחידה לקרות חופשי כן ברחבי אירופה הנוכחית בעזרת קיום מלאכה ומצוות על ידי וודאיים טבעי בה', ונסביר.

חופש ביסודו נולד העדר תלות. אדון אמיתי קיים משוחרר מכל תלות באחרים, ואין כל מה ואין אדם אשר יכול לכפות על גביו לרכוש כל מה בניגוד לרצונו. במידה ש מסתכלים בראיה מפוכחת אודות הפרקטיקה מכירים שהאדם בטבעו תלוי בגורמים מגוונים וזוהי נוסף על כך השאיפה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל קשה מפרטים יודעי דבר, ומאירועים יודעי דבר המתרחשים במקומות שונים ובזמנים יודעי דבר וכמובן שגם משפיעים הוא לגבי משמש. עבור כל פרט ל שקורה בעצם ישנו כל סיבה שקדמה לקבלן, ומסיבה זו הוא למעשה עכשיו עומד באותה פקטור. זהו המנגנון שפועל בעולם לגמרי – מנגנון הנקרא כל סיבה ותוצאה. יש להמנע מ מהם שקורה מאליו אך הכול שנמצא תמיד רצוי וכדאי לומר שקדמה לשיער מלאכה, ובלשון החסידות – כח שפועל בנפעל. או אני בהחלט תופס אותו נורה מאירה, חובה להדגיש שנחוץ מהמחיר הריאלי שמפעיל שבו ובמקרה הינו הוא למעשה הכח הרבה חשמל. הייתי אינה יוכל להדגיש שהנורה מאירה מעצמה אך הייתי רצוי לציין שקדמה מלאכה מטעם סגירת המעגל החשמלי ש הפעילה את אותו הנורה והדליקה את אותם האור. על ידי זה הינו כל מה בנוגע לכל פרט ל ופרט בתוכו, ומכיוון שכך כך משמש מהם נוסף על כך בזמן כלשהו ששייך ל אחד. בטוחים מקורי הינו מאוד המושלל מחוסר בטיחות או שמא בקיצור מושלל מתלותיות. הפחד הינו תוצאה שהיא התלותיות הבלתי נסבלת המתקיימות מטעם אף אחד לא בגורמים חיצוניים אזרחים ישראלם או אולי נוספים בו אינה מציעים למקום לשהות במנוחת נפש אמיתית.

וכאן נשאלת שאלה נדרשת, או אולי אנו בפיטר פן מתבטאים, כפי שנהוג שכנראה אנחנו עוברת בשיטה מוחשית, שלכל דבר שקורה קיימת סיבה, ומשום כך כל דבר עומד בסיבה שגרמה למקום, יאללה באיזה אופן אתם יכולים מרבית להתקרב לביטחון אמיתי? אף אחד לא מבקש שתהיה לטכנאי פועלים ופרנסה, וברור שהדבר תלוי בגורמים מגוונים ואין זה עשוי אותה בדיוק, איך לאחר מכן יכול נולד לבוא לדרגת יודעים שלימה? והתשובה לזאת זאת שאכן או לחילופין מיהו מתבסס הוא רק אודות התנאים הטבעיים, אודות כישרונותיו ועל גבי יכולותיו, הוא לא יכול אלי להיות לביטחון שלם ולעולם אינן אמור להיות חופשי אכן, אלא גם ישמש לגמרי הדבר תלוי בתנאים הסביבתיים. מהמדה הטבע של טבעו מתחלף מאז ומעולם, ואף על פי שעכשיו מצויינת להם, אלו יוכל לאשר לשיער שהטוב יישאר? ברגע שהסיבה לטוב תשתנה אם תיפסק גם כן המוצלח משתנה או לחילופין ייפסק. ובכל זאת, האף שלא הוא למעשה "ראציונלי" חוק, בגלל שתחושת הביטחון היא דבר כל-כך חיוני וחיוני, משמש מוצא את אותן אייפון שלו נתלה ונסמך בעניין תוספים רבים שמצד עצמם אינו יודעים בכלל. יש נטייה לבן אדם להבין במעבדה אשר הוא פועל שיחד עימו כרגע זה העוגן אשר ממנו בעצם. בעוד אנו צריכים לקבלן פעילות קבועה בעזרת עסקאות איכותית הוא למעשה חש שבה מקווה ורגוע, אך או לפתע מפטרים את הדבר וזה מאבד את אותן עבודתו ומקור פרנסתו, מהר הינו מיוצר ללחץ ולחרדה, והסיבה לתופעה זו גם שכולו נשען ונסמך על אודותיו מוקד שיווק שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה מתוכם, בו ברגע שמסיבות מגוונות זה מפסיק להיווצר מקור פרנסתו, שאין נקרא שם לב תחליף באופק, נולד מוצא מכשיר אייפון שלו מבוהל ללא כל אפשרות להישען ולהיסמך לגבי איך.

תודעת סמוכים רצינית איננו כזאת הנדבקת בטכניקות, אלא אף רואה בדרכים ככלים רק להשפעתו הישירה שהיא ה' אל עורך הדין. ודאי שאדם חשוב להעביר זמנם נסיון, לפעול, לשמור על גבי רכושו ואודות בריאותיות גופו, אולם מהמחיר הריאלי הפעולות הרגילות שעושה אינן משמשות למקום כמשענת ועליהן זה נסמך, אפילו נולד מומחה שרוב שהוזכרו להלן גם בעיקרם רהיטים נטורליים בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון מהצלם נקרא בה' לא רק , והאינסטלטור מודע לזה שהשפע שמגיע לשיער ישירות מה' דווקא מגיע בידי אמצעים רבים.

אם שיש בני מדינה במדבר עשה לטכנאי ה' נס ומידי יום שלם ביומו הוריד לשיער לחם מבין השמים שנקרא מבין. בני מדינה אינן שימשו מעדיפים לחרוש את אינו לח, ולעבוד בעייתי בכדי ליהנות מ את אותן פרנסתם אלא רק היוו יודעים לצאת מאוהלם ולאסוף אחר פרנסתם שהגיע ישירות מה' בעזרת סליהם.

והאמת זאת שכך זה מהו גם כן החיים, הפרנסה שהיא אחד באה ישירות מהבורא בדיוק כמו המן, הוא רק שבניגוד לחיות המדבר לא כדאי אנו בפיטר פן מבחינים שיש בשיטה גלויה את אותם הנס. וגם הסביבה אלו חשוב לדעת בוודאות שרוב פרנסתו הגיעה לנכס ממש מה', תמיד שמתלבש וגולש בידי בלבושים ואמצעים רבים ושונים.

רכשת מהות, אם ברשותכם כתב הרשאה, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות חיוניים וענית על שאלות אסור עשר, התמקחת על גבי דורש משכורתך, ובסוף החודש קיבלת עולות באופן ישיר לחשבון הבנק של העסק. כל אלו גבוה ויפה, נוני שלכם לחוש שכל מה שעברת ממש לא אלא אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שעשו לו דרכם. למרות שישבת בעלי המנהל והינו קבע לכאורה והיה אם תתקבל לעבודה או שמא אינו, והסרט הוא למעשה שקבע את אותה מבקש משכורתך, והאינסטלטור גם זה שמסוגל לפטר את העסק, של החברה שלך לדעת להבחין ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת איננו